Bezpieczeństwo

Jako producent dokładamy wszelkich starań, aby produkowane przez nas wyroby były bezpieczne.

Przestrzegamy wymagań prawnych i normatywnych obowiązujących na terytorium Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podstawowym wymaganiem prawnym dotyczącym bezpieczeństwa zabawek na terytorium Polski jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek. Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Wypełniając obowiązki wynikające z ww wymagań prawnych deklarujemy jako producent zgodność naszych towarów z odnośnymi wymaganiami przepisów wspólnotowych dotyczących harmonizacji.

Jako producent podejmujemy niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność wyprodukowanych zabawek z dokumentacją techniczną oraz z mającymi do nich zastosowanie wymaganiami prawnymi i normatywnymi.

Normy

  • PN-EN 71-1+A1:2018-08 Bezpieczeństwo zabawek -- Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne
  • PN-EN 71-2+A1:2014-06 Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność
  • PN-EN 62115:2005 Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania

Oznakowanie

Na wyrobach umieszczane jest wymagane oznakowanie zawierające niepowtarzalny identyfikator zabawki, nazwę i adres producenta, ostrzeżenia i znak CE. Oznaczenie CE jest europejskim znakiem zgodności, świadczącym o zastosowaniu i spełnieniu przez producenta odpowiednich wymagań zawartych w dyrektywach / rozporządzeniach europejskich, a także w normach powiązanych z wyrobem. Jest to znak charakteryzujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa wyrobu. Produkt spełniający wymagania bezpieczeństwa będzie oznakowany tym znakiem dając tym samym informację użytkownikowi, że jest bezpieczny i poprawnie wprowadzony do obrotu.

Deklaracja zgodności

Jako producent sporządzamy dla każdego modelu zabawki pisemną deklarację zgodności WE. Deklaracja ta zawiera niepowtarzalny identyfikator zabawki, nazwę i adres producenta, kolorowe zdjęcie umożliwiające identyfikację zabawki, odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność.